Bitvavohulp-logo-banner

Advertentie 

Approval of MiCA Regulation important for crypto

Please find the Dutch version below.

[English] The European Parliament took an important step in further regulating the crypto sector at the end of April by passing the “Markets in Crypto Assets” (MiCA) Regulation. Many people will have shrugged reading the news. Still, MiCA is a giant leap in the maturing of the crypto sector. It’s good that the EU is taking the global lead in this. All the more reason to inform you about this.

Summary (TL;DR)MiCA ensures a level playing field, better consumer protection and more confidence in the crypto industry. We support this expansion of regulations. However, MiCA needs to be further detailed. A point of attention for us is that the rules will apply specifically to the digital currency market. In the coming period, we will actively work to ensure that legislation is balanced, appropriate and workable for all parties.

Bitvavo supports regulationThe rules that the EU agreed to last week are a framework for now and will be further elaborated. Although MiCA needs to be further detailed, we support this extension of the regulation in principle. It is good that the EU is taking the global lead. In addition, it is important that the rules that are drawn up are specifically aimed at the digital currency market and that it does not become a copy/paste exercise of the traditional finance world. No one wants a football referee at a hockey game.

Bitvavo contributesSupervisors EBA and ESMA will propose additional regulations in the coming year to which market parties may respond. Bitvavo will proactively contribute to this to ensure that legislation is balanced and appropriate.

Distinguish reliable versus unreliableThe industry-wide rules are expected to come into effect in early 2025. We welcome the oversight and enforcement of the rules for a number of reasons. In the first place, we expect that further regulation will lead to more confidence in the sector. In addition, it is important that European regulations ensure a level playing field. Ultimately, this distinguishes reliable players from unreliable players. The benefit for the consumer is that they are better protected.

But what is MiCA?MiCA is a framework to further regulate digital currencies, to better protect consumers and investors. We highlight a few things:

Crypto Assets

Different categories of crypto assets are defined, each with its own characteristics and related requirements.Much attention in MiCA is devoted to the so-called stablecoins. There will be additional requirements for institutions that issue these coins. The aim is that the funding ratio of these stablecoins is enough so that investors can exit at any time.Virtually all digital currencies admitted to trading in the EU must have a white paper, which must be sent to the regulator in advance.There is not yet complete clarity for NFTs

Crypto Asset Service Providers (“CASPs”)

Additional rules will apply to the parties that facilitate the infrastructure. For example, platforms such as Bitvavo have minimum capital requirements, and customer assets must be kept separate from company property.Custodians of digital currencies must establish and comply with a policy for this.MiCA also discusses matters such as good governance (“governance”), outsourcing, complaints handling, and the mandatory provision of information about risks, among other things.Like traditional financial markets, crypto parties are subject to an obligation to ensure that no market manipulation takes place.

Comply with the rulesRegulation of the digital currency market is not new. An important step was taken three years ago when it became mandatory for crypto parties to register with local regulators if they wanted to offer their services in a certain country. This was done to tackle money laundering, terrorist financing and sanctions evasion.

Bitvavo has been registered with DNB since 2020. We invest a lot of money and manpower to fully comply with the rules. Of course, the arrival of MiCA means that we have work to do to ensure that we meet all the new requirements. Fortunately, we have good compliance, risk and legal departments that ensure that we finish the preparations and implementation on time.

If you have any questions, please contact support@bitvavo.com or check out our FAQ.

[Dutch] Het Europees Parlement zette eind april een belangrijke stap in het verder reguleren van de crypto-sector door de goedkeuring van de “Markets in Crypto Assets” (MiCA) wetgeving. Veel mensen zullen schouderophalend het nieuws hebben gelezen. Toch is MiCA een reuzensprong in het volwassen worden van de crypto sector. Alle reden daarom om je hierover bij te praten.

TL;DRDe EU heeft recent de MiCA regelgeving goedgekeurd voor het verder reguleren van de crypto-sector. Alhoewel details nog worden uitgewerkt, staan wij in principe achter deze uitbreiding van regelgeving. Het zorgt voor een level playing field, betere bescherming van consumenten en meer vertrouwen in de crypto industrie. Het is goed dat de EU hierin wereldwijd het voortouw neemt. Voor ons is hierbij een belangrijk aandachtspunt dat de regels die worden opgesteld in MiCA zich specifiek op de markt van digitale valuta richten. Wij gaan ons de komende periode actief inzetten dat wetgeving evenwichtig en passend is en voor alle partijen werkbaar.

Bitvavo steunt regelgevingDe regels waar de EU vorige week mee heeft ingestemd, zijn voor nu een raamwerk en worden nog verder uitgewerkt. Ondanks dat de details nog ontbreken, vinden wij de uitbreiding van de regulering in principe goed. Daarbij is het wel belangrijk dat de regels die opgesteld worden, specifiek op de markt van digitale valuta gericht zijn en dat het geen copy/paste exercitie wordt van de traditionele finance wereld. Op een voetbalscheidsrechter die een hockeywedstrijd fluit, zit niemand te wachten.

Bitvavo aan tafelToezichthouders EBA en ESMA zullen het komend jaar aanvullende regelgeving voorstellen waar marktpartijen op mogen reageren. Bitvavo zal hier proactief aan bijdragen om ervoor te zorgen dat wetgeving evenwichtig en passend is.

Maar wat is MiCA?Zoals gezegd is MiCA een raamwerk om digitale valuta verder te reguleren, om consumenten en investeerders nog beter te beschermen. We lichten een aantal zaken uit:

Crypto Assets

Er worden verschillende categorie?n crypto assets gedefinieerd, met elk hun eigen karakteristieken en daarmee samenhangende vereisten.Veel aandacht in MiCA gaat uit naar de zogenaamde stablecoins. Er komen aanvullende eisen voor instellingen die deze coins uitgeven. Doel is dat de dekking van deze stablecoins gewaarborgd is en beleggers te allen tijde kunnen uitstappen.Vrijwel alle digitale valuta die zijn toegelaten tot de handel in de EU moeten over een whitepaper beschikken, dat vooraf toegestuurd moet worden aan de toezichthouder.Voor Non Fungible Tokens (“NFT’s”) is nog geen volledige duidelijkheid.

Crypto Asset Service Providers (“CASPs”)

Voor de partijen die de infrastructuur faciliteren gaan aanvullende regels gelden. Zo worden er voor platformen, zoals dat van Bitvavo, onder meer minimum-kapitaaleisen gesteld, en dienen klantentegoeden gescheiden te worden gehouden van bedrijfseigendom.Bewaarders van digitale valuta moeten daar een beleid voor vaststellen en naleven.Verder komen in MiCA zaken aan de orde als goed bestuur (“governance”), uitbesteding, klachtenafhandeling, en verplichte informatievoorziening over onder meer risico’s.Net als de traditionele financi?le markten worden crypto partijen onderworpen aan een verplichting om ervoor te zorgen dat er geen marktmanipulatie plaatsvindt.

Onderscheid betrouwbaar versus onbetrouwbaarVerwacht wordt dat de regels voor de hele industrie begin 2025 van kracht worden. Wij verwelkomen het toezicht en de handhaving van de regels om een aantal redenen. In de eerste plaats verwachten we dat verdere regulering leidt tot meer vertrouwen in de sector. Daarnaast is het belangrijk dat Europese regelgeving zorgt voor een level playing field. Uiteindelijk worden daardoor betrouwbare spelers onderscheiden van onbetrouwbare spelers. Met als winst voor de consument, dat deze beter beschermd wordt.

Aan de slagRegulering van de markt voor digitale valuta is niet nieuw. Een belangrijke stap werd drie jaar geleden gezet toen het verplicht werd voor crypto-partijen om zich te registreren bij lokale toezichthouders als ze hun diensten wilden aanbieden in een bepaald land. Dit werd gedaan om witwassen, terrorismefinanciering en sanctie-omzeiling aan te pakken.

Bitvavo is sinds 2020 geregisteerd bij DNB. We investeren veel geld en mankracht om volledig aan de regels te voldoen. Natuurlijk betekent de komst van MiCA dat er voor ons werk aan de winkel is om te zorgen dat we aan alle nieuwe eisen voldoen. Gelukkig hebben we goede compliance, risk en juridische afdelingen die zorgen dat wij op tijd klaar zijn met de voorbereidingen en uitvoering.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met support@bitvavo.com of kijk bij de veelgestelde vragen.

Read MoreBitvavo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bitcoinhelper-banner2

Advertentie 

<

Advertentie 

Recente berichten

This Week in Crypto

Welcome to our weekly update. Today we’re discussing Hong Kong’s and UAE’s central banks, the attacker of Tornado Cash, Russia, and AI.

New on Bitvavo: Floki (FLOKI)

[Please find the Dutch version below]

[English] New on Bitvavo: Floki (FLOKI)

* Bitvavo has decided to list Floki (FLOKI)
* From today on, the FLOKI token is available for trading, depositing and withdrawing on the Bitvavo platform
* Meme coin projects like Floki carry risk

Bitvavo wants to give people the opportunity

This Week in Crypto

Please find the Dutch version below.

[English] Welcome to our weekly update. Here you’ll find a brief overview of the main news and happenings in the crypto market.

1.Dutch crypto platfrom LiteBit to cease operations and set up collaboration with Bitvavo

Due to market developments, veteran Dutch crypto

Bitvavo lists Pepe (PEPE)

[Please find the Dutch version below.

[English] Introducing Pepe (PEPE)

* By popular demand, Bitvavo has decided to list Pepe (PEPE)
* From today on, the token is available for trading, depositing and withdrawing on the Bitvavo platform
* Please be aware of the risks involved

At Bitvavo, we embrace the evolving landscape

Crypto Nieuws